shemtov.jpg

Rabbi Moshe & Leah Shemtov
Directors
rabbimoshe@stamfordchabad.org
morahleah@stamfordchabad.org


Mendelow photo.jpg Rabbi Levi & Michal Mendelow
SAJE Stamford Academy of Jewish Education
rabbilevi@mysaje.org

Shmotkin photo.JPGRabbi Zalman & Malya Shmotkin
Friendship Circle
malya@friendshipct.comDeren photo.jpgRabbi Yisrael & Aviva Deren
Senior Rabbi Chabad Stamford 
Founding Director Gan Yeladim

Rabbi@Chabadstamford.org
MorahVivi@Chabadstamford.org